गोदावरीबायोरिफायनरीज्लिमिटेड。

आमचीकंपनीजैवपरिष्करणाच्या(बायोरिफायनिंग)माध्यमातूनसाखर,इतरखाद्यपदार्थ,जैवइंधन,रसायने,ऊर्जा,कम्पोस्ट,मेणआणित्यासंबंधीचीइतरउत्पादनेतयारकरते。विशेषम्हणजेयाप्रक्रियेसाठीजैवइंधनम्हणूनऊसाचावापरआम्हीकरतो。आमच्याकडीलजैवइंधनाचाअधिकाधिकवापरकरतसंशोधनआणिनवनिर्मितीच्यामाध्यमातूननवनवीनउत्पादनेतयारकरणेतसंचनवीनबाजारपेठांचाशोधघेणेहेचआमचंउद्दिष्टआहे。शाश्वतशेती,बायोमासचंपरिवर्तन(रासायनिक,यांत्रिकआणिजैविक),उत्पादनविकासआणिप्रक्रियेचंइष्टतमीकरणप्रोसेसऑप्टिमायझेशन)याक्षेत्रांमध्येआम्हीप्रामुख्यानेसंशोधनकरतो。बायोमासचावापरकरतत्यावरप्रक्रियाकरूनविविधउत्पादनेतयारकरण्याचेहेक्षेत्रदिवसेंदिवसवाढतआहे。1 9 3 9मध्येसुरूझालेलीआमचीकंपनीयाक्षेत्रातलीप्रवर्तकआहे。आणिआताआम्हीएकपाऊलपुढेटाकतऊसाच्याचिपाडांपासूनजैवपरिष्करण(बायोरिफायनिंग)करण्याच्यातसंचसाखरेमध्येजैवपरिवर्तनकरतजैवबहुलक(बायोपॉलिमर)तयारकरण्याच्याप्रक्रियेवरकामकरतआहोत。

अधिकवाचा……

संशोधनआणिनवनिर्मिती

गोदावरीबायोरिफायनरीजलिमिटेडमधीलसंशोधनहेबायोमासच्यामूल्यवर्धनाभोवतीचफिरतं。बायोरिफायनिंगमध्येयेणा-यामहत्त्वाच्यातांत्रिकअडचणी....

अधिकवाचा

शाश्वत

पुरोगामीटिकावम्हणजेचशाश्वतीचा(प्रोग्रेसिव्हसस्टनेबिलिटी)आमचावारसाआहे。समाजानेतुम्हालाजेदिलंआहेत्यापेक्षाअधिकसमाजालाद्यायाआमच्यासंस्थापकांच्याविचारांवरचहीकंपनीउभीआहे……

अधिकवाचा

कार्पोरेटसोशलरिस्पॉन्सिबिलिटी

आर्थिक,पर्यावरणीयआणिसामाजिकविकासालाचालनामिळावीयासाठीआम्हीस्थानिकसमूहांसोबतकामकरतो....

अधिकवाचा

更新

企业
媒体报道 |2020年8月19日
萨米尔Somaiya先生与ChiniMandi新闻谈话表达了对印度食糖产业和前进道路的看法
阅读更多

萨米尔Somaiya先生与ChiniMandi新闻谈话表达了对印度食糖产业和前进道路的看法

阅读更多
制品
更新 |2020年8月10日
bob苹果版本下载戈达瓦里生物炼制有限公司通过率先使用甘蔗糖浆制造乙醇有助于乙醇混合计划
阅读更多

bob苹果版本下载戈达瓦里生物炼制有限公司通过率先使用甘蔗糖浆制造乙醇有助于乙醇混合计划。

阅读更多
企业
新闻稿 |2020年7月1日
过渡到特殊化学品
阅读更多

过渡到特种化学品我化学工程世界我2020年7月

阅读更多